«Omdømmebygging» – av hvem?

I mange innlegg på denne bloggen dokumenteres en usunn kultur i mange helseforetak som fører til ulovlige inngrep over ansatte som ytrer seg. Det vises til lojalitetshensyn, noe som er et saklig argument i noen sammenhenger for å begrense ytringer. Men da må utgangspunktet være klart: lojalitet for hvem? Den offentlige helsetjeneste bidrar vi alle til gjennom våre skattepenger og den representerer et offentlig gode. Vi må forstå lojalitetsbegrepet på denne bakgrunnen, og der lojaliteten til befolkningen og pasienter er det viktigste. Vi har rett til å få informasjon om situasjonen og til å mene noe om prioriteringer, noe vi kan uttrykke i forbindelse med valg.

Omdømmebygging brukes av ledere. Hva menes egentlig. Bygge av omdømme til den enkelte leder? At den enkelte leder skal kunne definere virkeligheten selv? At den enkelte leder skal kunne beskytte seg mot kritikk?

Vi er mange som har stusset over hvordan det innenfor helseforetaksmodellen benyttes sykehuspenger på omdømmebygging, egne kommunikasjonsagenter som kan «selge budskap», egne PR-rådgivere, egne konferanser som viser et bilde av virksomhetens fortreffelighet, reklame osv. Hvem sitt omdømme skal bygges og hvorfor? Er det ledere for de ulike organene, eller helseministeren?

Det er et alvorlig problem når omdømmebygging erstatter det vi kaller alminnelige åpenhet og offentlig innsyn. Når helseministeren blir systematisk feilinformert, og feilinformerer Stortinget, slik vi etter hvert har mange eksempler på, senest i forbindelse med IKT-skandalen i Sør Øst, og når feil aktivt skules, og når ansatte som ønsker å varsle mottar trusler. Da hjelper det lite med lovbestemte plikter til å varsle.

Det siste eksempelet vi har fått er leverandøravtaler der omdømmebygging er tema på en måte som tilrettelegger for ulovlig virksomhet og korrupsjon. Stortinget er satt sjakk matt og gjør også fint lite når det gjelder å sørge for nødvendig gjennomsiktighet.

Helseforetaksmodellen kan gå inn i historien som en av de dyreste og lukkede systemene i nyere historie. Et system som undergraver demokratiske spilleregler og der pengebruken ikke reflekteres som nødvendige investeringer i pasienttilbudet. Et system som rettferdiggjør pengebruk på omdømmebygging og på å hindre åpenhet. Denne kulturen må endres. Nå!

 

Reklamer

Hva betyr IKT-skandalene for deg?

 

Sårbarheten i IKT-systemene i helseforetakene som er dokumentert over flere år gjennom Riksrevisjonens rapporter og offentlige utredninger, for eksempel personvernkommisjonens innstilling fra 2009 og i utredningen om digital sårbarhet fra 2015.

Hva betyr de mange sakene for deg?

Det betyr at våre personlige og sensitive pasientopplysninger ikke er tilstrekkelig beskyttet, og at det kan føre til at vi ikke får helsehjelp i tid. I 2016 ble det igjen dokumentert svakheter i IKT-system når det gjelder rettigheter til helsehjelp på en lovlig måte. Våre pasientopplysninger skal være tilgjengelig når det er nødvendig og lovlig, og skal beskyttes utover dette. Det er ikke slik at vi kan forvente en ukontrollert tilgang til våre mest personlige opplysninger av et ubegrenset antall IKT medarbeidere i ulike land. I så fall er det massive brudd på den nye personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft i mai 2018 og på det grunnlovfestede vernet i Grunnloven § 102.

Når jeg hører debatten og oppfatninger i systemet om hva som er deres ansvar er det mer avgrenset enn det faktiske ansvaret. Det holder ikke å si at vi må outsource og at vi må tillate at et ubegrenset antall får våre mest private opplysninger, og at risikovurderinger er noe vi krysser av på listen. Vi er i dag avhengig av å kjøpe medisinsk teknisk utstyr og tjenester fra andre land. Spørsmålet er hva vi kan outsource og hvordan. I motsetning hvordan Direktoratet for E-helse beskriver outsourcing i en rapport fra desember 2017, må det stilles relevante spørsmål og foretas nødvendige vurderinger.

At vi ikke har et valg når det gjelder å legge kritisk infrastruktur på anbud internasjonalt, er selvfølgelig feil, noe regjeringen selv omtaler i tilknytning til sikkerhetsloven. Dette er tema i mange land. Dersom vi reduserer spørsmål om IKT-systemene til avtaleprosesser og forvaltning, hopper vi bukk over de fundamentale spørsmålene: Hvordan vi skal sikre kritiske infrastruktur og redusere risikoen for hacking og lekkasjer. Det er i aller høyeste grad et politisk spørsmål, men også juridiske spørsmål på bakgrunn av statens ansvar for å beskytte befolkningen mot svikt i helsetjenesten som følge av IKT-mangler, og den enkeltes privatliv. Tilsynelatende er ikke disse spørsmålene på dagsorden når RHF-systemene diskuterer IKT-systemet.

Dersom hele den kritiske infrastrukturen skal legges til andre land, kan resultatet  bli at staten er avskåret fra å ta dette ansvaret, da utkontrakteringen i seg selv vil være et hinder. Det kan skyldes avstanden mellom brukere og driften av systemet, at det er mer utsatt for hacking og at landet Norge mister kontrollen over infrastrukturen. Vi har dessuten få tvangsmidler dersom deler av en sentral infrastruktur havner i flere andre land. Det kan gi kostnader som må med i beregningen, men som så langt verken har vært med når styret i Helse Sør Øst behandlet spørsmålet eller når helseministeren uttaler seg.

Det er forskjell på å kjøpe varer og tjenester, og på å sette ut hele infrastrukturen til nødnettet og til helsesektoren. Dersom forsvarshemmeligheter og sensitive pasientopplysninger sendes på nettet over mange land er de utsatt for etterretning. Dersom de ligger lagret utenlands øker risikoen for at utenlandsk etterretning kan få tilgang til disse opplysningene og for at nødvendig tilgang for de som trenger det kan hindres, uten at vi har nødvendige rettslige virkemidler.

Et overordnet rettslige krav er at staten skal beskytte sensitive opplysninger. Hvordan kan opplysningene beskyttes samtidig som IKT-systemet moderniseres? Disse vurderingene må gjøres før vi snakker om hva som må inn i anbudsgrunnlaget og i avtaler. Dersom risikoen blir for høy kan enhver pasient gå rettens vei for å kreve erstatning for brudd på det grunnleggende integritetsvernet.

En annen virkning av at det treffes uopplyste vedtak innenfor de regionale helseforetakene, er at det gjøres feilinvesteringer på flere hundre millioner i IKT-systemer, som for eksempel klinisk arbeidsflate, utkontraktering av hele systemet i Sør øst som koster mange millioner daglig på grunn av feil, og diverse andre prosjekter. Svikt i beslutningssystemet fører dermed til kostbare feil, penger som kunne vært anvendt på å oppnå IKT-systemer som er utprøvd og som fungerer, og helsehjelp og forskning. Det i seg selv er vel en grunn til å vurdere systemet nærmere Høie og Gahr Støre?

Er løsningen på de mange problemene at det er opprettet et Sykehuspartner med 1400 ansatt, IKT innkjøp, Helsenett og et eget direktoratet for E-helse? Og hvor mye koster denne administrasjonen? Det bidro ikke til å avverge skandalen i Sør Øst som kanskje er den mest kostbare beslutningen. En rapport fra Direktoratet fra E-helse i desember 2017 viser at dette direktoratet ikke bidrar med problemsforståelse knyttet til utkontraktering og forslag til hvordan problemene kan løses. Er dette direktoratet da svaret på utfordringene? Eller er det ytterligere en kostnadspost uten nødvendig effekt?

Den store skandalen fra det regionale helseforetaket i helse Sør-øst som ble avslørt av NRK i 2017 kan dels vise at det er et ønske om å modernisere IKT-systemene og dels at beslutningssystemene i de regionale helseforetakene er innrettet slik at det er høy risiko for uopplyste vedtak. Forsøket på å modernisere IKT-systemene ble dermed ytterligere et eksemplet på systemsvikt. Uopplyste vedtak er et resultat av for svake prosesser før beslutningene treffes og liten grad av gjennomsiktighet.  I den interne revisjonen slås det fast at det var svikt på svikt og at det verken var foretatt risikovurderinger eller sørget for kontroll på underleverandører.

I Dagsnytt 18 tirsdag 30. januar 2018 uttaler Bent Høie at det var en alvorlig svikt, men at systemet ikke svikter. Han avfeier påstanden om at sykehusene ikke ble tilstrekkelig informert forut for vedtaket, og at fagmiljøet ikke ble hørt. Som begrunnelse viser han til at direktørene for helseforetakene sitter i et uformelt beslutningsforum som treffer vedtak og at fagforeninger har representanter i styrene. Dersom han mener at dette er tilstrekkelig for å oppnå forsvarlig saksbehandling før det investeres 7 milliarder i en livsviktig infrastruktur for sykehusene, er det alvorlig. Jeg sitter med notater som er skrevet fra sykehusene der det uttrykkes bekymring, uten at dette var med da styret behandlet saken. Det er selvfølgelig ikke tilstrekkelig med representasjon av noen enkeltpersoner i styrer for å si at saken er godt nok belyst. Prosessen forut for vedtaket og det grunnlaget styret har, er avgjørende. På dette punktet er Høie feilinformert om hva som kreves og hvilken virkning det har at enkeltpersoner er representert.

Lofthus har som ny leder for Sør Øst erkjent noen av problemene og startet en opprydning, noe som er lovende. Men har hun de virkemidler som trengs når ikke departementet makter å se utfordringene med det systemet hun skal lede? Lofthus må sørge for at hun oppnår å få kvalifiserte vurderinger og prosesser, og skal samtidig gjenopprette en sviktende tillit til systemene. Hun må gjøre om lukkethetskulturen til en åpenhetskultur der det er ønsket og akseptabelt å være i prosess for å diskutere vanskelige spørsmål. Det er et minimum for et offentlig organ som forvalter mer enn 70 milliarder årlig. Lofthus bør gå foran å kreve systemkritikk som en nødvendig del av hvordan systemet forvaltes, og gjennom å delta i den offentlige debatten.

Helseministeren burde ikke avvise forklaringer på hvordan styret for Helse Sør Øst kunne treffe et vedtak om investeringer av flere milliarder uten risikovurderinger og uten kontroll på underleverandører, men etterlyse vurderinger av hvordan det nok en gang er truffet et viktig vedtak på uopplyst grunnlag. Uten å kjenne til mekanismene blir det vanskelig å hindre at slike feil gjentas i tiden fremover. Det å avvise at noen av spørsmålene kan være av politiske karakter, og som Stortinget må diskutere, øker risikoen for uopplyste administrative vedtak.

 

Når vi ser på våre naboland diskuteres disse spørsmålene, også politisk. På bakgrunn av skandalen i Sverige i transportstyrelsen sommeren 2017 og som har ført til revurderinger av systemet i Sverige. I motsetning til i Norge, der Stortinget mottar forsikringer før det vedtas å kontraktutsette hele infrastruktren, noe som viste seg å være feil informasjon, og at det ikke legges opp til diskusjon når skandalen er et faktum, diskuteres disse spørsmålene i den svenske riksdagen.

Skandalen i Norge i Sør Øst, det mange hacking-angrep og offentlige rapporter fra flere land om hvordan kritisk infrastruktur utsettes for angrep, virker det som beslutningssystemet i Norge kommer til å være den største hindringen for modernisering av IKT-systemer og forsvarlig beskyttelse av helseopplysninger. Moderne medisin baseres i stor grad på behandling av helsedata. Helseministeren hevder både at ansvaret ligger til foretaket og foretakets styre og at hans ansvar er begrenset til å oppnevne et styre, og at det er han som har det øverste ansvaret. Det som er klart er at det er helseministeren som informerer Stortinget. Da må sakene være opplyst og helseministeren må gi korrekt informasjon. Det var ikke situasjonen i denne saken.

Det er et politisk ansvar å etablere et system der ansvaret er tydelig plassert og der vedtak opplyses. Et slikt system har vi ikke i dag. Vi trenger et kritisk blikk på fordeling av ansvar og myndighet i helseforetakssystemet, hva som fører til feil investeringer og vedtak, gang på gang, og vurderinger av hvilke spørsmål Stortinget må diskutere. Det omfatter blant annet om vi kan sette ut kritisk infrastruktur på ordinært anbud, noe som er en annen problemsstilling enn innkjøp av  enkeltelementer i systemet, og til hvilken kostnad i dag og om ti år.

For samfunnet er tilliten avgjørende både for helsehjelp og for helseforskning. Tillit fører til at vi oppsøker helsetjenesten for helsehjelp, at vi avgir helseopplysninger og at vi bidrar til ny kunnskap gjennom forskning. I moderne medisin får behandling av helsedata større betydning.

 

 

 

 

 

 

Bokanmeldelse: Helse – og omsorgsrett

9788202425012

Boken er anmeldt av Julia Köhler-Olsen, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Boken kan bestilles fra Cappelen Damm. Et lite utdrag:

Bokas formål er gi en oversikt over helse- og omsorgsretten. Dette formålet oppnår boken, men dens rekkevidde når noe lenger. Til tider gir boken en inngående og grundig «innsikt» i helse- og omsorgsretten. I de kapitlene teksten rommer en oversikt over regelverket, ledes leseren gjennom de refleksjonsspørsmål og -oppgaver som presenteres på slutten av hvert kapittel, til en mer inngående og grundig innsikt i dette rettsområdet. Det er dermed opp til leseren om å bruke boken som et verk som muliggjør en oversikt over eller en forståelse og innsikt i helse- og omsorgsrett.

DEN MER INNGÅENDE innsikten utvikles spesielt i de første to kapitlene som legger grunnlaget for forståelsen av hva helse- og omsorgsrett er; kapittel 1 ved å gi leseren en forståelse av de rettslige kildene som rammer inn dette rettsområde, herunder nasjonal lovgivning og menneskerettigheter, og aktørene på helse- og omsorgsrettens område. I kapittel 2 viser forfatteren hvordan den historiske utviklingen av helseretten og etiske og rettslige dilemmaer preger dagens lovregulering og anvendelse av rettslige bestemmelser. Ulike retninger i etikk, prinsipper som både henger sammen og står i konflikt med hverandre og helserettens grunnleggende prinsipper presentert på en forståelig måte, sikrer leserens mulighet til å få innsikt i det omfattende og detaljerte regelverket innen helse- og omsorgsrett.

Retten til nødvendig sykehusbehandling

Høie varsler lovendringer og det er nødvendig. TV2 og Dagens medisin har skrevet mye om den dysfunksjonelle rettigheten.

Rettigheten i pasient- og brukerrettighetsloven (2-1 b) har ikke fungert etter intensjonen siden den kom i 2001. Etter endringen som ble vedtatt i 2013 og gjennomført i 2015, har utfordringene blitt satt i system.

Det viser at politiske mål ikke er enkelt å overføre til lov som fungerer. Problemene i dag er at lovkravet omgås i sykehusene og at klageordningene ikke fungerer godt nok. Dessuten har man ikke tilstrekkelig oversikt over situasjonen i sykehusene, det vil si kapasiteten, ventetid og om folk som trenger hjelp får tilstrekkelig behandling.

Når loven skal endres blir spørsmålet hvordan. Utgangspunktet må tas i tre viktige formål:

– Det må gis tilstrekkelig oversikt over situasjonen. Et viktig spørsmål er om pasienter får tilstrekkelig behandling til riktig tid.

– De som trenger hjelp må få bedre oversikt over når de vil motta hjelpen og hvor de har tilstrekkelig kompetanse.

– Vurderinger av hjelpebehov og når hjelpen skal gis må gjøres av leger eller andre med tilstrekkelig kompetanse, ikke bare administrativt.

Dessuten må byråkratiet reduseres. Mer av helseressurser må gå til helsehjelp og ikke til å lage unødige administrative ordninger. Det er nødvendig å implantere pasientrettighetsdirektivet på en bedre måte enn i dag slik at behandlingstilbud kan mottas fra andre land ved lang ventetid her eller mangel på kompetanse.

Hvordan kan Arbeidsrettens dom forstås?

Mandag 6. november var det klart at Arbeidsretten satte til side Rikslønnsnemdas avgjørelse i tvisten mellom Legeforeningen og Spekter. Hvordan kan denne dommen forstås?

Overfor Dagens medisin har arbeidslivsforsker Seip uttalt at Rikslønnsnemnda er vingeklippet.  I debatt med Ole Berg kommer et annet perspektiv frem: kravet på autonomi.  Ole Berg virker ikke å ha oversikt over de store endringene de siste årene, og utfordringsbildet i 2017, men det er interessant med historie.

Ingen av perspektivene er særlig relevante når Arbeidsrettens dom skal analyseres. Det er skivebom å hevde at Rikslønnsnemda er vingeklippet. Rikslønnsnemnda har tvert i mot utfordret arbeidslivets spilleregler basert på samarbeid og avtaler mellom parter. Avgjørelsen ble ugyldig som en konsekvens av at den gikk utover sin kompetanse.

Arbeidsretten viser til at det er grenser for hva en Rikslønnsnemnd kan vedta:

«Det kan fra denne uttalelsen ikke utledes at lovgiver har åpnet for at begrepet tariffavtale i § 10-12 fjerde ledd skal omfatte reguleringer som kommer i stand ved tvungen lønnsnemnd. For det første har tolkningsspørsmålet ikke blitt reist før den foreliggende saken, slik at det vanskelig kan hevdes at Arbeidslivslovutvalget har hatt den foreliggende situasjonen for øye. Uttalelsen er i tillegg knapp og uten nærmere vurdering av de hensyn lovgiver bygget på da avtaleadgangen ble tatt inn i lovverket. Departementets proposisjon har heller ingen merknader om dette spørsmålet».

Hadde ikke Rikslønnsnemna blitt korrigert, ville det oppstått store utfordringer i norsk arbeidsliv. Det burde både De regionale helseforetakene, Spekter og nemnda ha overskuet.

Denne typen avtaler som arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden kan inngå, har stor betydning for oljesektoren, sykehus og i byggebransjen.  Ingen kan benytte slike avtaler dersom det risikeres at de benyttes til arbeidsreformer uten enighet. Det vil si at arbeidsgiversiden tolker avtalen i strid med det arbeidstakerorganisasjonen legger til grunn, det fører til konflikt – og deretter videreføring av arbeidsgivers fortolkning.

Ingen annen arbeidsgiverorganisasjon har forsøkt seg på det samme som de regionale helseforetakene gjennom Spekter: å omfortolke slike avtaler, det vil si at innholdet i avtalen endres uten av avtalen endres. Det svekker tilliten til avtaler. I denne saken er det slik Arbeidsretten peker på en avtale som gjelder som alternativ til lovbestemte grenser for arbeidsgiver. Dersom tilliten til avtaler svekkes, gir det høy risiko for kostnader av ulikt slag.

Når avtaler tolkes på denne måten, er det forutsigbart at det blir konflikt. Konflikter er kostbart og med de regionale helseforetakenes godkjenning, har det i flere år vært en konfliktorientert arbeidsgiverpolitikk.

Det har vært et høyt spill om en avtale som forutsetter dialog og enighet. Sykehusene er i rask endring – det vil si at det er behov for å utvikle avtalene for å løse nye behov. Avtalene har ikke vært i utvikling. I næringslivet kan man ikke innrette seg slik, da samarbeid er grunnlaget for gode omstillingsprosesser og god drift.

Arbeidsrettens hovedspørsmål er om Rikslønnsnemda kunne videreføre et samtykke fra Legeforeningen om å gjøre unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Bakgrunnen er innholdet i konflikten: At de regionale helseforetakene gjennom Spekter har lagt sin styringsrett til grunn for å fortolke en avtale med Legeforeningen om å fravike det som er preseptoriske grenser for arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

For å sette dette i perspektiv:

Stortinget har ved lov satt grenser for hvordan arbeidsgiver kan innrette ansattes arbeidstid. Det er disse grensene som er erstattet av et samtykke fra Legeforeningen. Lovgiver har åpnet smalt for at en stor organisasjon – som det forventes at kan ta ansvar for å forvalte en avtale – kan samtykke. Loven innebærer en  gjennomgripende regulering av arbeidsgivers styringsrett. Gjennom å oppnå en avtale kan arbeidsgivere oppnå noe mer enn loven.  Samtykke og avtale betyr at Legeforening må være i stand til å ta ansvar for unntaket. Det kan selvfølgelig ikke kombineres med ensidig styring fra arbeidsgiversiden.

Spekter og de regionale helseforetakene har siden 2010-2011, opptrådt i strid med hvordan Legeforeningen forstår avtalen. Det følger av dette utgangspunktet at  Rikslønnsnemda kompetanse er begrenset når det gjelder å fastsette arbeidstidsordninger i strid med arbeidsmiljølovens regler. Arbeidsretten uttaler at det samme må gjelde den snevre adgangen til å fravike disse bestemmelsene med avtale. Når begrensningene for å unnta fra disse bestemmelsene, da dette er begrunnet i at Legeforeningen skal være i stand til å ta ansvar for unntaket.

Sagt på en annen måte: Arbeidsgivers styringsrett kan ikke tilsidesette lover vedtatt av Stortinget og heller en strengt formulert avtaleadgang som kan være et alternativ til lov. Det er to som eier avtalen og som må fortolke den.  Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre en ordning som er blitt brukt i strid med hvordan den som samtykker har forutsatt. Arbeidsretten kommenterer dette slik:

(89) Bestemmelsen gir etter ordlyden ikke hjemmel for at Rikslønnsnemnda treffer vedtak om unntak fra lovens regler om arbeidstid.

(101) Arbeidstidsreglene i kapittel 10 kan som utgangspunkt ikke fravikes ved avtale eller tariffavtale til ugunst for arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 1-9. De begrensninger som gjelder for tariffpartene vil gjelde tilsvarende for Rikslønnsnemnda, med mindre det i lovvedtaket om tvungen lønnsnemnd er gjort unntak fra dette. Arbeidsmiljøloven kapittel 10 har flere bestemmelser som åpner for at arbeidstaker eller fagforening avtaler unntak fra arbeidstidsreglene i loven, med den mest vidtrekkende avtaleadgangen i arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd.

(102) Det er bare fagforeninger med innstillingsrett som har den mest vidtrekkende avtaleadgangen, det vil si det må være en «fagforening som har minst 10 000 arbeidstakere som medlemmer», jf. arbeidstvistloven § 39 første ledd. Det er ikke et vilkår at avtalen inngås med en arbeidsgiverorganisasjon med innstillingsrett.

(103) Når adgangen til å inngå slike avtaler er begrenset til fagforeninger som oppfyller kravet til innstillingsrett, er dette begrunnet i fagforeningens særlige innsikt i spørsmålet om det bør gjøres unntak. Ot.prp nr. 76 (1982–1983) s. 3 drøfter spørsmålet om utvidet adgang for fagforeninger med innstillingsrett til å inngå avtaler om nattarbeid og søn- og helgedagsarbeid. I proposisjonen uttales det:

«Forslaget innebærer at partene gjennom sine hovedorganisasjoner har mulighet til selv å avtale bruk av nattarbeid, søn- og helgedagsarbeid når vilkårene ellers ikke er til stede for dette. Medlemmene i arbeidsgruppa legger til grunn at når adgangen til avtale er begrenset til fagforeninger med minst 10 000 medlemmer, vil både de vernemessige og sosiale hensyn bli betryggende ivaretatt i den enkelte virksomhet, samt at konkurranseforholdet de forskjellige virksomheter i mellom blir vurdert ved avtaleinngåelsen.»

(104) Når avtaleretten er lagt til fagforeninger med innstillingsrett er det med andre ord særlig begrunnet med at slike foreninger forutsettes å ha de nødvendige forutsetninger for å ivareta både vernemessige og sosiale hensyn ved avgjørelsen av om det skal avtales unntak fra lovens minimumsvern. Selv om bestemmelsen taler om å inngå tariffavtale, er innretningen på slike avtaler at fagforeningen på vegne av medlemmene gir avkall på det vern som ellers følger av loven.

Dette utgangspunktet må gjelde på samme måte i spørsmålet om videreføring av slike unntak. Det er en forutsetning for at fagforeningen kan inngå avtaler som gjør unntak fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven at arbeidstakerne sikres kompenserende hvile eller annet passende vern. Slik bestemmelsen er utformet er dette ikke bare et pålegg til arbeidsgiver ved den konkrete arbeidstidsplanleggingen, men en vurdering som fagforeningen må foreta ved inngåelse av avtalen. Presiseringen om at tariffavtaleadgangen forutsetter kompenserende hvile eller annet passende vern kom inn i lovteksten ved arbeidsmiljøloven av 2005 for å sikre at lovbestemmelsen oppfylte kravene i arbeidstidsdirektivet, jf. Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) hvor det på s. 181–182 uttales:

«Videre er det en forutsetning for en slik tariffavtaleadgang at arbeidstidsdirektivets krav blir ivaretatt ved de tariffavtaler som inngås. Dette er ikke tilstrekkelig presisert i dag og arbeidsmiljøloven § 41 femte ledd er derfor ikke i overensstemmelse med direktivet. Departementet vil derfor spesielt peke på at tariffavtaleadgangen gjøres betinget av at arbeidstakeren sikres kompenserende hvile eller annet passende vern der slik kompenserende hvile ikke er mulig.»

(105) De vernehensyn som begrunner at avtaleadgangen er lagt til en fagforening med innstillingsrett, må tillegges vekt i vurderingen av kravene til hjemmel for å legge denne kompetansen til en nemnd som skal fastsette en regulering mot fagforeningens vilje, og for de vurderinger lovgiver gjør i den forbindelse.

Arbeidsretten legger vekt på den begrunnelsen lovgiver har anført for at de preseptoriske reglene skal kunne tilsidesettes og begrensningene – og at det ikke vil kunne oppfylles gjennom vedtak av en Rikslønnsnemnd. Det gjelder løpende vurderinger av arbeidstidsordningen. I denne sammenhengen kan det personlige profesjonsansvaret tillegges stor betydning

Videre peker Arbeidsretten på det grunnleggende trekk ved en tariffavtale: at den bygger på enighet mellom partene og på arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) der hensynet til arbeidstakerne er sentralt i vurderingen av om det skal gjøres unntak fra de alminnelige rammer for arbeidstiden. Det heter i direktivets fortale punkt 4 at forbedring av arbeidstakernes sikkerhetsmessige og helsemessige vilkår «er et mål, der ikke bør underordnes rent økonomiske hensyn». På denne bakgrunn gjelder det strenge vilkår for unntak fra de alminnelige bestemmelsene. Derogasjonsbestemmelsene i direktivets art. 17 og 18 vil omfatte unntak for legene.

Arbeidsretten viser dessuten til  ILO-konvensjoner som verner organisasjonsfriheten og streikeretten (konvensjon nr. 87, 98 og 154). Slik konvensjonene har vært tolket av ILOs organer, stilles det strenge krav for inngrep i streikeretten, men det åpnes likevel for inngrep dersom streiken setter liv, helse eller personlig sikkerhet for hele eller store deler av befolkningen i fare.

 

Saken er vist tilbake til Rikslønnsnemnda.  Et mindretall besto av de to arbeidsgiverrepresentantene og en pensjonert dommer. Dette mindretallet tar ikke hensyn til det overordnede systemet og langtidsvirkninger av en videreføring.

Nødvendig oppfølgning

Løsningen på den konkrete tvisten er at det som har vært praksis nedfelles tydelig i tariffavtalen, noe som kan anses som en forutsetning for samtykket.

I tillegg må det evalueres hvordan avtaleforvaltning og avtaleforståelse innenfor eierskapet til helseforetakene fungerer. Det er kostbart dersom man ikke makter å utvikle avtaler etter behov, og dersom det ikke er lojalitet til avtaler.

Utfordringen med manglende lojalitet til avtaler, er at det er vanskelig å inngå og utvikle avtaler, da den part som ikke forholder seg lojalt, definerer nye forståelsesmåter uten enighet. Dette er kjernen i en konfliktlinje, i tillegg til overrumpling, sverting av motparten og at sykehusressurser benyttes til egen omdømmebygging og nettverksbygging.

Det er sjeldent å høre arbeidsgivere omtale verdien av styringsretten slik eieren av helseforetakene omtaler den. En arbeidsgiver som legger til grunn arbeidsgivers styringsrett som et mål og gjennomgående middel, kan ikke basere seg på avtaler av noe slag, eller på å kunne drive risikovirksomheter, da det er uforenlige størrelser. Dialog og samarbeid er grunnleggende i de fleste virksomheter.

Nødvendige endringer

Denne saken kunne vært løst med enkle virkemidler i 2014 og i 2016. Det samme gjelder konflikten om de hemmelige protokoller i 2005 og streiken i 2007. Dette er nok et eksempel på at en konfliktbasert arbeidsmiljøpolitikk ikke passer for sykehusene, og fører til høy risiko, ikke bare for arbeidsmiljøet, men for pasienter og forvaltning at de verdier som ligger i samfunnsoppdraget til sykehusene. I eierforvaltningen av sykehusene aksepteres det høye kostnader til en konfliktlinje – og dermed en gradvis nedbygging av mange sykehustilbud, og at risiko ikke fanges opp. En risikovirksomhet kan ikke drives uten samarbeid og nær dialog. Hvilke konsekvenser det har for sykehusene at sykehuseier investerer store summer på en konfliktlinje bør undersøkes nærmere.

Da arbeids- og sosialdepartementet innga et skriftlig innlegg i saken, 15. september 2017, understrekes rollesammenblandingen og manglende oversikt over vurderingstemaene. Departementet uttaler det samme som Spekter og er tydeligvis ikke kjent med den særskilte arbeidstidsordningen for legene, men bør være kjent med arbeidsmiljølovens preseptoriske regler for arbeidstid.  Hva begrunner at departementet sender et slik brev til Arbeidsretten? 

Tidligere departementsråd Anne-Kari Lande Hasle har uttalt seg i skarpe ordelag om legers arbeidstid uten å kjenne ordningen. Hun var tilsynelatende et talerør for de regionale helseforetakene og Spekter, og ikke omvendt.

Denne dommen gir i denne sammenhengen en god oversikt over arbeidstidsordningene, begrunnelsen – og forklaringer på det høye konfliktnivået. Det er på høy tid at eier – det vil si helse- og omsorgsdepartementet – endrer arbeidsmiljøpolitikken, og de utfordringer den gir for sykehuset, og for departementet som eier. I motsatt tilfelle vil det ikke være mulig å oppnå en god helsetjeneste for befolkningen.

Politisk ansvar for hvordan sykehusene styres

I mange innlegg de siste årene har jeg pekt på svakheter i systemet for styring av sykehusene og hvordan det er et politisk ansvar.  Hovedproblemet er at det treffes beslutninger i de regionale helseforetakenes styre og i møter mellom direktørene som verken er opplyst med hensyn til konsekvenser, eller forankret i sykehusene. Det samme nivået informerer oppover – og fører til at verken helseministre eller Stortinget som skal informeres av helseministre oppnår tilstrekkelig informasjon.

Likevel er det et politisk ansvar å se problemene med styringssystemet. Ingen helseminister har maktet å overskue utfordringen hittil, tvert i mot er risikoen økt de siste årene uten at det er oppfattet av departementet og av det politiske systemet.  Makten er godt konsentrert på RHF-nivået, og forvaltes med dette utgangspunktet uten å ta tilstrekkelig hensyn til hvilke verdier som faktisk forvaltes.

Styringskulturen kjennetegnes verken av alminnelige prinsipper hvordan risikovirksomheter må styres, eller for offentlig forvaltning. Viktige vedtak treffes  ovenfra ned styring, uten tilstrekkelig åpenhet og diskusjon.

I et moderne og kompleks samfunn og med ansvaret for risikovirksomheter, gir det for høy risiko for at våre felles sykehusressurser brukes feil, at tilbudet ikke er godt nok faglig eller dimensjonert – og risiko for pasientopplysninger med digitaliseringen.

NRK har gjort en formidabel innsats for å dokumentere situasjonen rundt leverandøravtaler i Sør Øst til tross for at de blir møtt med lukkethet og underslag av vesentlig informasjon, gang på gang. Det er viktig å presisere at kulturen i Sør Øst ikke skiller seg fra de andre regionale helseforetakene. Styrene treffer vedtak, med sine eierrepresentanter som for eksempel er NAV-direktøren Vågeng, uten å etterspørre dokumentasjon og uten å diskutere risiko – gang på gang!

Jeg ble overrasket da jeg gikk gjennom styrevedtak til alle RHF-ene, flere år tilbake i tid. Hvor har styrerepresentantene lojaliteten sin? Hvor tas diskusjonen om vanskelige og viktige spørsmål når det ikke skjer i styrene?

Styrerepresentantene bør ha lojaliteten til å gjøre et viktig samfunnsoppdrag for befolkningen, og kan bli personlig ansvarlig for denne skandalen og flere skandaler om nedbygging av behandlingstilbud uten konsekvensutredninger.

Når det gjøres feil, inntrer forsvarsmekanismene som har lite med en kvalitetskultur å gjøre, NRK og kritikere idiotforklares, og fakta bortforklares, i likhet med når foretakssystemet evalueres av kulturbærere i systemet.

Konsekvensene av styrets vedtak om leverandøravtale uten kontroll med underleverandører – og slik at pasientopplysninger til 2, 8 millioner pasienter – er både svikt i tilliten til sykehusene – og at sykehusene må betale bøter.  Dersom den skandaløse avtalen skal seponeres er prislappen kanskje rundt en milliard kroner av våre felles sykehusressurser. Avtalen har en verdi på 6, 9 milliarder. Virkningen av at det gjøres grove feil i beslutningsprosesser kan ses i sammenheng med hvordan ressurser til pasientbehandling forvaltes, med diskusjon om hvem som skal få høykostmedisiner og ikke til 1-5 millioner per år. Det er for øvrig de samme direktørene som bestemmer hvor mye høykostmedisin kan koste per pasient per leveår.

Konsekvensen av styrevedtaket i Sør Øst belastes sykehusene og pasientene, til tross for at sykehusene ikke ble hørt og at beslutningen ikke var forankret i sykehusene. Sykehusene har fått begrenset beslutningsmyndighet i samme periode som de er blitt større, behandler flere og med behov for større investeringer blant annet for å kunne ta hånd om kvalitetsutviklingen, risiko og digitaliseringen. Med den voldsomme ekspanderingen over sykehusene de siste årene, er ansvaret pulverisert, og med kostnader for sykehusene. Sykehusene pålegges «kontrakter» og systemer med ensidige vedtak ovenfra og ned, og betaling. På denne måten gjøres ikke sykehusene i stand til å ta det ansvaret de må ta som risikovirksomhet. At Kvinnsland foreslå at sykehusene ikke lenger skulle være et rettssubjekt viser hvordan kulturbærerne tenker. Makt skyves fra departement og det politiske systemet til det regionale nivået – og fra sykehusene og til det regionale nivået – og det regionale nivået treffer mange vedtak uten diskusjon og opplysning.

Gjennom politiske vedtak og mangelen på politiske vedtak, har vi et system med ansvarsfraskrivelser og stor risiko økonomisk og for pasienttilbudet. I Sverige førte det til regjeringskrise da transportetaten hadde inngått samme leverandøravtale som Sør Øst. I Norge bortforklares det og ingen politikere står frem og tar ansvar for at befolkningen kan ha trygghet for sine pasientopplysninger – eller at sykehusene utvikles i riktig retning.

Nå har Datatilsynet maktet å analysere problemene som gjelder mer enn behandling av pasientopplysninger. Om dette kan ha en annen effekt enn den mangfoldige dokumentasjon som foreligger på utfordringene med RHF-systemet gjenstår å se. En ting er klart: Dette systemet må endres. Det er spørsmål om når.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettssaken mellom Legeforeningen og Spekter- hva forteller den?

Rettssaken i Arbeidsretten om Rikslønnsnemndas avgjørelse kan oppfattes på flere måter. Saken gjelder om nemnda har kompetanse til å fastsette unntaket fra aml. I så fall kan det bli umulig å si opp en avtale om å arbeide utover de grenser for arbeidstid som er satt i arbeidsmiljøloven.

Saken og argumentasjonen gir mye informasjon om hvilken ideologi som legges til grunn for hvordan sykehusene styres. Informasjonen ligger i tvistens tema og hva eier og arbeidsgiver vektlegger ved sin styring.

Det ble sendt et brev til Arbeidsretten rett før saken startet – fra Arbeidsdepartementet, om departementets syn på saken. Det var helt likt Spekters syn på saken: at nemnda kan videreføre tariffavtalen. Brevet fra kan være illustrerende for et hovedproblem med eierskapet for sykehus: at rollene som utøvende myndighet og eier blandes. Og at det er etablert et styringssystem som på mange måter bryter med alminnelige prinsipper for offentlig forvaltning.

Arbeidstvisten for Arbeidsretten er av flere grunner helt uvanlig og burde vært unødvendig, da ingen kan vinne i en slik situasjon. Men temaet sier mye om arbeidsmiljøpolitikken i sykehus – da det dreier seg om mer enn en vanlig interessekonflikt eller rettstvist.

Temaet for konflikten gir informasjon om hvordan samarbeid og avtaler oppfattes, om målet for eier- og arbeidsgiversiden om å drive sykehus med ensidige beslutninger – uten samarbeid og avtaler.  Det er unik i europeisk sammenheng. Målet burde i stedet vært å vurdere hva som er tema for samarbeid og hva som er tema for ensidig styring.

Denne tvisten synliggjør arbeidsgiverideologien for sykehusene – og hvilket spill det legges opp til som handler om alt annet enn tillit og samarbeid.

Hvorfor?

Arbeidsgiversiden har innrømmet at den er avhengig av en avtale med Legeforeningen som innebærer et samtykke til at leger kan arbeide mer enn det vernet arbeidsmiljøloven gir til enhver arbeidstaker. Et slikt samtykke har de fått. Men de velger å bruke det til å reformere legers arbeidstid utover det legeforeningen har gitt samtykke til. Arbeidsgiver står naturlignok fritt i å reformere arbeidstid innenfor egen styringsrett som er innenfor arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver om vern.

Tvisten dreier seg om endringer av hvordan avtalen har blitt praktisert, selv om utgangspunktet er en avtale med Dnlf – og uten enighet med Dnlf, og det har pågått siden den første rettstvisten om hjelpeplaner fra 2011, og siden arbeidsgiversiden hadde bedt Arbeidstilsynet om å holde seg langt unna de avtalebestemte arbeidstidsordningene, da det var partene som eide disse. Det skjedde etter at Arbeidstilsynet hadde uttrykket bekymring over legers arbeidstid.

Det er innlysende at arbeidstid og andre ordninger uten det vernet arbeidsmiljøloven gir – ikke kan defineres uten enighet mellom partene, jf. avtale og samtykke. Det er også innlysende at andre arbeidsforhold kan ha stor betydning for mulighetene for slike avtaler og om de kan videreføres: for eksempel samarbeidsrelasjoner, stillingsstruktur osv. Det sier seg selv at i en situasjon med halvparten av legene i vikariater må det etableres et avtalebasert vern dersom loven skal settes til side, og endringer i sykehus kan få betydning for om avtalen bør endres. Men det er partene som må ta ansvaret for utvikling av avtaler.

Eier – helseministeren – hadde i 2010 lovet at også legene skulle få økt innslag av faste stillinger, da det ble ansett å være en fare for pasientsikkerheten at halvparten av legene er avhengige av korte vikariater. Arbeidsdepartementet ga klare signaler på at det var uholdbart. Men fikk klar beskjed av eier – at de ikke skulle blande seg inn blant annet som følge av at en enkeltlege hadde krevd fast stilling. Dette var en enkeltsak men ble brukt til å gjøre spørsmålet til et forhandlingsspørsmål. Den gang ble arbeidsdepartementet bedt om å holde fingrene av helsedepartementets fat: og som hovedsakelig ikke var begrunnet i det overordnede ansvaret som departement, men som eier av sykehusene.

I 2014 hadde eier og arbeidsgiversiden forutsatt at Legeforeningen måtte bruke hovedoppgjøret på å få normale ansettelsesforhold. I samme oppgjør ble det gitt et tydelig varsel om at holdningene til det avtalebaserte unntaket måtte endres. Riksmekleren formulerte inn at unntaket ble prolongert og forutsatte at partene måtte arbeide samme om å løse de utfordringer som hadde oppstått. I 2016 var lite gjort, og temaet førte til norgeshistoriens lengste sykehusstreik.

Et paradoks er at eier og arbeidsgiversiden legger ensidig styring på en avtale – uten å se at forutsetningene for avtalen brytes og at den settes i spill til tross for at sykehusene er  avhengig av avtalen.

Et annet paradoks er at arbeidsgiver verken ser seg tjent med faste stillinger eller samarbeid når det legges opp til arbeid i henhold til en avtale, og 19 timers vakter.

Eiers- og arbeidsgivers ideologi for sykehusene bryter dermed med grunnleggende forutsetninger for å kunne drive risikovirksomheter på en forsvarlig måte.

Et tredje paradoks er at eier av sykehusene – staten – gjennom arbeidsdepartementet griper inn i denne rettssaken med brev til Arbeidsretten. Da har vi en situasjon med sammenblanding av rollen som utøvende myndighet, eierrollen og rollen som overordnet Arbeidsretten. Professor i arbeidsrett og tidligere leder for Arbeidsretten mener dette er oppsiktsvekkende.

Rettstvisten er spesiell og resultatet av denne grunn usikkert. Resultatet av å styre med konflikt er mer forutsigbart. Å styre sykehusene med konflikt gir bare tapere og er en kostbar styringsform som kan gi kortsiktige økonomiske konsekvenser, men høy risiko og høye kostnader på sikt. Eier gjør lite for å endre denne arbeidsgiverpolitikken som vil svekke sykehustilbudet gradvis.

Brevet fra departementet til Arbeidsretten gir informasjon om styringsideologien, at det anses akseptabelt å blande det utøvende myndighetsansvar med eierskap for sykehusene. Professor i arbeidsrett og tidligere leder for Arbeidsretten har med rette kalt dette oppsiktsvekkende.

 

Han viser til at det er meget spesielt at departementet involverer seg i en verserende sak i Arbeidsretten,  og at det aldri har skjedd før. Og tilføyer at departementet dessuten villeder retten da det prinsipielle spørsmålet ikke er så klart som departementet fremstiller. Dessuten viser han til at det er uriktig at man ikke kan stilles spørsmål ved Rikslønnsnemndas kompetanse og at det er spesielt at departementet gir seg inn på å tolke den bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde lett som er et sentralt tvistepunkt i saken. I brevet skriver departementet at lønnsnemdloven må forstås slik at «Rikslønnsnemnda har den samme kompetansen som partene selv til å fastsette innholdet i tariffavtalen». Han viser til at lovgivningen kan sette grenser for nemndas kompetanse, noe også arbeidsdepartementet burde vært kjent med. En dom fra 1980 er et eksempel på at Arbeidsrettens overprøvde Rikslønnsnemnda.

På denne bakgrunnen er det uforståelig at arbeidsdepartementet sendte brev til Arbeidsretten. Det hadde vært langt mer forståelig dersom den sendte brev til partene i forbindelse med spørsmålet om midlertidige stillinger og hvordan loven kan forstås.

Rollesammenblanding: Hvem er det da som kan ta det utøvende myndighetsansvaret?

I flere saker de siste 10 årene er det grunn til å stille spørsmål ved om departementet skaffer seg tilstrekkelig informasjon om utfordringene i sykehusene og om  arbeidsgiverideologien som er innført i sykehusene. Det gir grunn til å stille spørsmål ved om departementet kun tar eierrollen og identifiseres med Spekter og De regionale helseforetakene, og ikke den viktige rollen som departement og utøvende myndighet.

Dersom denne rollen ikke tas, kan det gi alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet – da uforsvarlige systemer ikke får korrektiver av eier. Det gir i tillegg svikt i mulighetene for politisk styring av sykehusene da kunnskapen om sykehusene ikke når utover klinikken.

Bivirkninger av å tape maktbalanse er mangel på innsyn, transpars, og offentlig debatt, og at det skapes grobunn for nettverksstyring og korrupsjon. I følge transparecy er helse en utsatt sektor og styringssystemet er av stor betydning.  Det betyr at for mye av styringen av sykehusene skjer under departementet og i andre systemer enn det styringssystemet som er etablert i Norge.

Nettverksstyring?

Denne saken, sammen med tidligere hendelser, gjør det nødvendig å stille spørsmål om sykehusene i realiteten styres av et usunt nettverk som påvirker departement og eier på en ensidig måte. Og der ytelser og gjenytelser i form av politiske gevinster, verv og honorar, og personlig «omdømmebygging» har fått større betydning enn forsvarlig og åpen styring av sykehustilbudet.

Nettverksstyring kjennetegnes av lukkede systemer og med unison enighet, altså motsatt av åpenhet og debatter som er grunnpilaren i et demokrati.  Det å være en kritisk røst, kan få en høy personlig kostnad, som ansatt, direktør eller styrerepresentant for regionene og sykehusene. Når styrereferater gjennomgås er det oppsiktsvekkende enighet om kontroversielle spørsmål og styresaker, noe som kan bidra til kostbare svikt , for eksempel leverandøravtalen i Sør Øst, og uforsvarlige vedtak. AV styrerepresentanter må det forventes spørsmål når saker ikke er opplyst, diskusjon og at også eierrepresentanter dissenterer. Det siste har ikke skjedd. Styrearbeid preget av kunstig lojalitet til nettverket gir kostbar drift på bekostning av personlige fordeler, blant annet om andre oppgaver i statens tjeneste.  Et autoritært og lukket  styringsnettverk å gjøre, et system som i liten grad harmonerer med grunnleggende krav til åpenhet og offentlig debatt.

Det haster med at eier snart tar ansvar for de alvorlige bivirkninger denne styringskulturen viser seg å gi, og det bør startes med å etablere et system med åpenhet og offentlig innsyn  – og en arbeidsgiverideologi som understøtter de politiske mål som er satt for sykehusene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I